ZAWADOWSKIEGO
Parking strzeżony
Witamy
Abonamenty miesięczne
Parkowanie na godziny
Parking lotniskowy Parkuj i Leć
Regulaminy
Kontakt
Regulamin parkingu
Regulamin e-płatności
Regulamin parkingu
 

REGULAMIN UŻYTKOWANIA PARKINGU PRZY UL. ZAWADOWSKIEGO W WARSZAWIE

 I. Zasady ogólne

 1. Parking zarządzany przez MEN-PARKINGI Sp. z o.o. jest parkingiem strzeżonym płatnym.
 2. Parking czynny jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu.
 3. Każdy wjeżdżający na teren parkingu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego „Regulaminu” i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
 4. Wysokość opłat za parkowanie określa obowiązujący cennik, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu, dostępny także na budce parkingowej ochrony.
 5. W następstwie zawarcia umowy z MEN-PARKINGI Sp. z o.o. przedmiotem przechowania jest wyłącznie samochód ( lub przyczepa ) oraz rzeczy stanowiące jego wyposażenie fabryczne.
 6. Przed pozostawieniem pojazdu na parkingu kierujący ma obowiązek:
  a) powiadomić obsługę parkingu o wszystkich uszkodzeniach pojazdu, jak również braku w jego wyposażeniu i osprzęcie zewnętrznym w tym o ewentualnych wadach urządzeń zabezpieczających,
  b) umożliwić obsłudze parkingu wykonanie dokumentacji fotograficznej uszkodzonych elementów pojazdu lub jego wyposażenia,
  c) powiadomić obsługę parkingu o zamontowaniu dodatkowego wyposażenia zewnętrznego pojazdu np. bagażnika dachowego.
 7. MEN-PARKINGI Sp. z o.o. nie odpowiada za rzeczy pozostawione wewnątrz pojazdu w przypadku nie powiadomienia obsługi parkingu o tym fakcie i braku pisemnej zgody wyrażonej przez MEN-PARKINGI Sp. z o.o. na pozostawienie tych rzeczy w pojeździe.
 8. W przypadku zgubienia karty parkingowej lub karty abonamentowej pojazd może wyjechać z parkingu wyłącznie po okazaniu przez kierującego obsłudze parkingu dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu tożsamości. W przypadku odmowy wylegitymowania się przez osobę odbierającą pojazd, nieposiadającą karty parkingowej lub karty abonamentowej pracownik parkingu ma obowiązek powiadomić policję.
 9. W przypadku braku kluczyków bądź zamknięcia ich wewnątrz pojazdu, próby dostania się do wnętrza samochodu mogą być podjęte przez klienta po okazaniu pracownikowi parkingu dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu osobistego lub prawa jazdy. W przypadku odmowy wylegitymowania się przez klienta pracownik parkingu niezwłocznie zawiadomi Policję.
 10. Wszelkie czynności zmierzające do otwarcia pojazdu klient podejmuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność za szkody z tym związane.
 11. Pojazd może pozostawać na parkingu wyłącznie w miejscu wyznaczonym – zgodnym z nr karty, celem jego parkowania.
 12. Kierujący zespołem pojazdów (samochód + przyczepa) chcąc skorzystać z miejsca parkingowego w celu parkowania przyczepy, zobowiązany jest do wcześniejszego poinformowania pracownika obsługi parkingu o tym fakcie, który wyznaczy właściwe miejsce parkingowe.
 13. Bez zgody zarządcy parkingu zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej z pojazdu, dokonywania napraw pojazdu, mycia, długotrwałego przebywania osób w zaparkowanym pojeździe lub spania itp.
 14. Kierujący pojazdem jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania obsługi parkingu o zaistnieniu szkody w pojeździe nie później niż przed opuszczeniem parkingu.
 15. Kierujący zobowiązany jest zabezpieczyć pojazd (zamknąć szczelnie wszelkie okna, drzwi, pokrywę bagażnika i silnika co najmniej na zamknięcia fabryczne) oraz uruchomić wszelkie zainstalowane w pojeździe urządzenia zabezpieczające.
 16. Kierujący pojazdem zobowiązany jest do nie pozostawiania w pojeździe karty parkingowej, dowodu rejestracyjnego pojazdu kluczyków, chipów, karty magnetycznej itp. służącej do uruchomienia lub otwarcia pojazdu bądź wyłączenia systemów zabezpieczających.
 17. Na parking bezwzględny zakaz wjazdu mają pojazdy:
  a) przewożące materiały niebezpieczne, łatwopalne, żrące, wybuchowe itp.,
  b) z uszkodzoną instalacją paliwa ciekłego lub gazowego,
  c) nieposiadające uprawnień do zajmowania miejsca parkingowego.
 18. Na terenie parkingu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, załatwiania potrzeb fizjologicznych, pozostawiania śmieci, pustych opakowań, części samochodowych, opon, itp.
 19. Kierującemu w stanie nietrzeźwym lub którego stan wskazuje na spożycie alkoholu, bądź innych środków odurzających obsługa parkingu może odmówić przyjęcia lub wydania pojazdu z parkingu.
 20. Na terenie parkingu podczas wykonywania pojazdem manewrów kierujący zobowiązany jest:
  a) zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością nie większą niż 15 km/h.,
  b) stosować się do przepisów „ Prawa o ruchu drogowym”,
  c) stosować się do poleceń obsługi parkingu a w szczególnych przypadkach do poleceń służb miejskich.
 21. Wszelkie uszkodzenia pojazdów podczas wykonywania manewrów należy natychmiast zgłaszać obsłudze parkingu oraz umożliwić jej wykonanie dokumentacji fotograficznej uszkodzonych elementów pojazdu lub jego wyposażenia.
 22. Kierujący ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone na terenie parkingu osobom trzecim zarówno prze niego jak i osoby mu towarzyszące, bądź przez niego upoważnione do kierowania pojazdem.
 23. MEN-PARKINGI Sp. z o.o. jest upoważniona do usunięcia pojazdu z parkingu w razie zaistnienia nagłego i uzasadnionego zagrożenia.
 24. Wszelkie uwagi i wnioski użytkowników parkingu a w szczególności dotyczące jego funkcjonowania należy kierować do biura MEN-PARKINGI Sp. z o.o. Adres: 03 – 475 Warszawa ul. T. Borowskiego 2. Tel. 22 818 80 07.
 25. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
II. Zasady parkowania dotyczące klientów nie posiadających abonamentu.
 1. Wjeżdżając na teren parkingu należy obowiązkowo:
  a) zawrzeć umowę z MEN-PARKINGI Sp. z o.o.
  b) Pobrać od pracownika obsługi kartę parkingową, której nie wolno zostawiać w pojeździe ani udostępniać osobom trzecim.
  c) zachować kartę parkingową do czasu wyjazdu z terenu parkingu.
 2. Wyjeżdżając z parkingu Kierujący obowiązany jest zatrzymać się przy obsłudze parkingu, uiścić stosowną opłatę za parkowanie i zwrócić kartę parkingową.
 3. Kierującego pojazdem oddanym na przechowanie i przedkładającego kartę parkingową uważa się za upoważnionego do kierowania pojazdem i wyjazdu.
 4. W przypadku zgubienia karty parkingowej pojazd może wyjechać z parkingu wyłącznie po stwierdzeniu tożsamości kierującego pojazdem poprzez okazanie przez niego pracownikowi parkingu dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu osobistego lub prawa jazdy  i uiszczenia należnej opłaty za parkowanie.

III. Zasady parkowania dotyczące klientów posiadających abonament miesięczny.

 1. Klient podpisując umowę abonamentową otrzymuje kartę abonamentową uprawniającą do wjazdu i wyjazdu na parking pojazdem określonym na tej karcie.
 2. Wjazd i wyjazd na teren parkingu odbywa się przy pomocy karty abonamentowej będącą jednocześnie kartą zbliżeniową elektronicznego systemu kontroli dostępu.
 3. Karty abonamentowej nie wolno zostawiać w pojeździe ani udostępniać osobom trzecim. Zagubienie lub kradzież karty abonamentowej należy niezwłocznie zgłosić obsłudze parkingu w celu zablokowania dostępu ewentualnym osobom nieuprawnionym.
 4. Użytkownik wjeżdżający i wyjeżdżający z terenu parkingu zobowiązany jest zarejestrować ten fakt poprzez zbliżenie karty abonamentowej do czytnika elektronicznego systemu dostępu (odpowiednio wjazdowego przy wjeździe na parking lub wyjazdowego przy wyjeździe).
 5. Niezastosowanie się do ust. 4 niniejszego rozdziału spowoduje zablokowanie możliwości wjazdu lub wyjazdu z parkingu.
 6. Użytkownik pojazdu, który przekroczy czas parkowania do jakiego uprawnia go rodzaj wykupionego abonamentu, obowiązany jest wnieść dodatkowa opłatę wg cennika zatwierdzonego przez MEN-PARKINGI Sp. z o.o.
 7. Zmiana danych abonamentowych jak i wypowiedzenie umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 8. W przypadku awarii elektronicznego systemu kontroli dostępu przed wyjazdem z parkingu użytkownik pojazdu jest obowiązany do  zdeponowania u obsługi parkingu karty abonamentowej, która zostanie mu zwrócona z chwilą ponownego pozostawienia auta.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2012 r.

 
Witamy
Abonamenty miesięczne
Parkowanie na godziny
Parking lotniskowy Parkuj i Leć
Regulaminy
Kontakt